Regulamin

VI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

ŻAGAŃ, 11 LISTOPADA 2017 r.

REGULAMIN

  

 

 

 1. CEL IMPREZY:

– Upowszechnienie sportu i rekreacji wśród społeczeństwa Żagania, Powiatu Żagańskiego oraz Województwa Lubuskiego i sąsiednich,

– Popularyzacja masowych biegów, jako jednej z form aktywnego wypoczynku,

– Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności,

– Promocja Miasta Żagania, Powiatu Żagańskiego oraz Województwa Lubuskiego,

– Promocja postaw patriotycznych poprzez wspólne świętowanie Dnia Niepodległości,

– Promocja obronności oraz współpracy militarnej w ramach paktu NATO.

 

 1. ORGANIZATORZY:

– Burmistrz Miasta Żagań – Daniel Marchewka

– Pałac Książęcy sp. z o.o. w Żaganiu

– H&S Media Consulting

Kontakt z organizatorem:

* Sprawy sportowe, medialne, marketing: Tomasz Hucał, e-mail: zawodnicy@biegniepodleglosci.zagan.pl

* Sprawy logistyczne, finansowe, formalno-prawne: Paweł Lóssa, e-mail: sekretariat@palacksiazecy.pl

 

III. TERMIN I MIEJSCE:

 BIEGI DZIECI NA DYSTANSACH 60, 100, 200 oraz 300 M

 • Biegi odbędą się w dniu 11.11.2017 r. (sobota) o godz. 11.00
 • Start i meta biegów – Stadion Arena, ul. Kochanowskiego 6
 • Bez limitu czasu
 • Przedział wiekowy i poszczególne dystanse: do 5 lat – 60 metrów, 6-8 lat – 100 metrów, 9-10 lat – 200 metrów, 11-12 lat – 300 metrów.

 BIEG ŻAGAŃSKA MILA

 • Dystans: ok. 1.20 metrów
 • Bieg odbędzie się w dniu 11.11.2017 r. (sobota) o godz. 11.20
 • Start i meta biegu – Stadion Arena, ul. Kochanowskiego 6
 • limit czasu: 15 minut
 • minimalny limit wiekowy: 13 lat

 

 BIEG GŁÓWNY NA DYSTANSIE 10 KM

 • Bieg odbędzie w dniu 11.11.2017 r. (sobota) o godz. 12.00
 • Start i meta biegu – Stadion Arena, ul. Kochanowskiego 6
 • Limit czasu – 90 minut

 

 1. TRASY BIEGU:
 • Biegi Dzieci; nawierzchnia tartanowa 100 proc. – biegi odbędą się na bieżni lekkoatletycznej Stadionu Arena. Meta wspólna dla wszystkich czterech biegów.
 • Bieg Żagańska Mila – nawierzchnia tartanowa, betonowa i asfaltowa – bieg będzie miał start i metę na Stadionie Arena, a trasa wieść będzie drogami betonowymi na terenie Kompleksu Arena i przylegającymi do niego ulicami asfaltowymi.
 • Bieg Główny – nawierzchnia asfaltowa 98 proc. – Kochanowskiego, Kolejowa, Fredry, Waryńskiego, Browarniana, Dworcowa, Traugutta, Koszarowa, łącznik przy markecie Kaufland, Dworcowa, rondo Czterech Pancernych, most, rondo Piastów Śląskich, II Armii Wojska Polskiego, Rynek, Bracka, Szprotawska, Kopernika, Brodatego, Łużycka, Piłsudskiego, ponownie Brodatego, Łużycka, Bracka, Długa, Keplera, Jana Pawła II, Mickiewicza, Wojska Polskiego, X – lecia PL, most, rondo Czterech Pancernych, Pstrowskiego, Asnyka, Zamkowa, Śląska, Buczka, Ks. Żaganny, Piastowska, Konopnickiej, Kochanowskiego, nawierzchnia tartanowa i betonowa 2 proc. – teren Kompleksu Arena.

 

 1. VWARUNKI UCZESTNICTWA:
 • w Biegu Głównym mogą wziąć udział zawodnicy, którzy do dnia imprezy ukończą 16 rok życia, dokonają zgłoszenia i uiszczą opłatę startową. W biegach dzieci udział brać mogą dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Dopuszcza się także udział rodziców, opiekunów prawnych, ale tylko w biegu dzieci w wieku 3-5 lat. W biegu Żagańska Mila mogą wziąć udział zawodnicy, którzy do dnia imprezy ukończą 13 rok życia.
 • zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w każdym z biegów
 • każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów prawnych (w przypadku niepełnoletnich), co potwierdza podpisując oświadczenie o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu
 • pobranie numeru startowego przez zawodnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku niepełnoletnich) będzie równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem biegu, jego akceptacją oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniem wizerunku uczestnika biegu dla potrzeb Organizatora.
 • podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany z przodu do koszulki na wysokości klatki piersiowej, w miejscu widocznym dla sędziów i spikera.
 • Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą proszone o zejście z trasy przez obsługę trasy Biegu.
 • Organizator zwraca uwagę Uczestników Biegu na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Biegu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej.

 

 1. ZGŁOSZENIA
 • elektronicznie– od 15 sierpnia 2017 roku, od godz. 8:00, do 29 października 2017 r. do godz. 23:59 (lub wcześniej, w przypadku osiągnięcia limitu startujących), poprzez rejestrację na stronie internetowej: super-sport.com.pl
 • osobiście – (pod warunkiem, że wcześniej nie zostanie wyczerpany limit startowy) w biurze wydawania numerów w godzinach jego funkcjonowania.
 • numery startowe wydawane będą za okazaniem dowodu tożsamości, podpisaniu oświadczenia o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu oraz uiszczeniu opłaty startowej. Za zgłoszenie uważa się: dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszenia do udziału w biegach i wpłacenia w terminie opłaty startowej.
 • Osoby, które do 8 października 2017 roku wniosą opłatę za start otrzymają numer startowy z własnym imieniem.
 • Osoby, które w ciągu tygodnia (7 dni) od zgłoszenia nie dokonają opłaty startowej, zostaną wykreślone z listy zapisanych na bieg.
 • W Biegu Głównym Istnieje możliwość zarezerwowania sobie wybranego numeru startowego w puli od 2 do 9999, z wyłączeniem numeru 11 – za dodatkową opłatą. Opłata za możliwość wyboru numeru startowego wyniesie 15 lub 20 zł, w zależności od przynależności do jednej z dwóch grup numerów. Informacja o tych grupach w oddzielnym komunikacje na stronie internetowej biegniepodleglosci.zagan.pl
 • Wybierając numer dodatkowo płatny w Biegu Głównym można także wybrać imię/pseudonim/nazwisko, które wpiszemy na numerze startowym. Sentencję tą musimy podać w polu tekstowym w formularzu rejestracyjnym. Nie może to być jednak słowo powszechnie uważane za obraźliwe, niecenzuralne, nie może także urażać uczuć religijnych, czy patriotycznych. Maksymalna ilość znaków wynosi 18 (wraz ze spacjami).
 • Wybór numeru w formularz zgłoszeniowym do Biegu Głównego nie jest obowiązkowy. Numer wybiera osoba, która jest zainteresowana dodatkowo płatną usługą. W przypadku braku wyboru numeru, po zakończeniu zapisów, organizator automatycznie i bezpłatnie nada numer każdemu zawodnikowi.
 • Na obu dystansach obowiązuje limit startujących, który wynosi: Biegi Dzieci – 200 osób łącznie dla wszystkich czterech biegów, Żagańska Mila – 100 osób, Bieg Główny – 1.200 osób.
 • O zmieszczeniu się w limicie decyduje termin wniesienia opłaty startowej, a nie termin zapisania się na bieg.
 • Organizator nie zezwala na samowolną zamianę osób zapisanych, poza portalem zapisów elektronicznych. Osoba, która z jakiś przyczyn nie może wystartować w biegu, nie może oddać swojego numeru startowego innemu biegaczowi. Ewentualne zmiany muszą być zgłaszane organizatorowi – wyłącznie drogą mailową, jednak nie później, niż do 5 listopada do godz. 12.00.
 • Powyższego zgłoszenia może dokonać wyłącznie osoba rezygnująca ze startu, która przekazuje organizatorowi drogą mailową wszystkie niezbędne dane do rejestracji nowego biegacza.
 • Za bieg z cudzym numerem startowym, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany, a przy nazwisku zgłoszonym do biegu, na liście wyników pojawi się sentencja DSQ informująca o dyskwalifikacji.
 • Organizator nie pośredniczy w odsprzedaży, sprzedanych już wcześniej pakietów startowych.
 • W przypadku zgłoszenia przez biegacza rezygnacji ze startu, z jakiegokolwiek powodu, jego miejsce zostaje uwolnione i udostępnione w dalszym, publicznym procesie rejestracji, chyba, że rezygnacja nastąpi po zamknięciu zapisów.
 • W internetowym formularzu zgłoszeniowym zawodnik zobowiązany jest do wyboru sektora startowego zależnego od deklarowanego czasu biegu. Zawodnik zobowiązany jest do startu z tego sektora. Samowolna zmiana sektora startowego grozi dyskwalifikacją.

 

VII. OPŁATA STARTOWA, ŚWIADCZENIA, SPRAWY FINANSOWE

Płatności dokonujemy bezpośrednio za pomocą strony internetowej super-sport.com.pl , za pośrednictwem usługi DotPay

 

 • opłaty startowe wynoszą:

BIEGI DZIECI

– przez cały termin zgłoszeń elektronicznych – od 1 lipca do 29 października, niezależnie od dystansu: 10 zł. W przypadku płatności w biurze wydawania numerów (gdy będą jeszcze wolne miejsca): 20 zł.

ŻAGAŃSKA MILA

– przez cały termin zgłoszeń elektronicznych – od 1 lipca do 29 października: 25 zł. W przypadku płatności w biurze wydawania numerów (gdy będą jeszcze wolne miejsca): 45 zł.

BIEG GŁÓWNY

– pierwszych 500 zapisanych elektronicznie i opłaconych zawodników: 55 zł

– pozostali zapisani elektronicznie i opłaceni zawodnicy: 65 zł

– osoby zapisane w biurze wydawania numerów i wnoszące opłatę w czasie działania biura: 100 zł

 • Za datę wniesienia opłaty startowej przyjmuje się: datę zaksięgowania płatności przez operatora systemu DotPay
 • jeżeli opłata startowa zostanie wniesiona w niewystarczającej wysokości (np. w związku z przekroczeniem liczby uczestników w danym limicie, wynikającym z regulaminu, a decyduje kolejność wpływu opłaty na konto organizatora) uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego uregulowania powstałej różnicy;
 • w ramach opłaty startowej uczestnicy Biegu Głównego otrzymują numer startowy z agrafkami oraz jednorazowym chipem do pomiaru czasu, pamiątkowy medal na mecie, koszulkę techniczną wykonaną w technologii full print, napój izotoniczny, worek sportowy w pakiecie, wodę, napój izotoniczny, ciepły napój, ciepły posiłek oraz owoce na mecie, a także wodę na trasie biegu.
 • W ramach opłaty za bieg Żagańska Mila, jego uczestnicy otrzymują: numer startowy z agrafkami oraz chipem do pomiaru czasu, medal na mecie biegu oraz napój i ciepły posiłek na mecie biegu.
 • W ramach opłaty za Bieg Dzieci, jego uczestnicy otrzymują: numer startowy z agrafkami, medal na mecie biegu, napój i słodki poczęstunek na mecie biegu.
 • koszty organizacyjne imprezy pokrywa Organizator, a osobowe uczestnicy zawodów lub jednostki delegujące,
 • dowodem zaksięgowania opłaty jest pojawienie się specjalnego oznaczenia przy nazwisku zawodnika po prawej stronie listy startowej na stronie zapisów,
 • wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnym momencie.

 

VIII. KLASYFIKACJE KOŃCOWE

BIEG GŁÓWNY

 • prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja generalna (open) kobiet i mężczyzn – nagrody za miejsca 1-5
 • oraz w kategoriach wiekowych – nagrody za miejsca 1-3

 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI
K – 16 16 – 29 LAT M – 16 16 – 29 LAT
K – 30 30 – 39 LAT M – 30 30 – 39 LAT
K – 40 40 – 49 LAT M – 40 40 – 49 LAT
K – 50 + 50 i więcej LAT M – 50 50 – 59 LAT
M – 60 + 60 i więcej LAT

KATEGORIE DODATKOWE:

Miasto Żagań:

KOBIETY:                  nagrody za miejsca 1-3

MĘŻCZYŹNI             nagrody za miejsca 1-3

Powiat Żagański:

KOBIETY:                  nagrody za miejsca 1-3

MĘŻCZYŹNI             nagrody za miejsca 1-3

O Puchar Dowódcy 11. Lubuskiej Kawalerii Pancernej (dla przedstawicieli wszystkich służb mundurowych):

KOBIETY:                  nagrody za miejsca 1-3

MĘŻCZYŹNI             nagrody za miejsca 1-3

Mistrzostwa Gminy Iłowa w biegu ulicznym na 10 km:

KOBIETY:                  nagrody za miejsca 1-3

MĘŻCZYŹNI             nagrody za miejsca 1-3

Premia Lotna Galasiak

Premia zostanie zlokalizowana na wysokości bramy wjazdowej do firmy Galasiak na ul. Waryńskiego (1,2 km trasy).

Na premii decyduje kolejność, czyli pierwszy mężczyzna i pierwsza kobieta, którzy przekroczą tam linię – są zwycięzcami.

Warunkiem otrzymania nagrody za pierwsze dwa miejsca na premii lotnej Galasiak – jest ukończenie biegu w limicie czasu!

 

ŻAGAŃSKA MILA

W biegu prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja generalna (open) kobiet i mężczyzn – trofea oraz drobne upominki za miejsca 1-5

BIEGI DZIECI

W Biegach Dzieci nie będzie prowadzona żadna klasyfikacja, nie będzie także pomiaru czasu. Biegi mają charakter rekreacyjny.

IX. SEKTORY STARTOWE, POMIAR CZASU

 • Pomiar czasu i ustalenia kolejności będą dokonywane elektronicznie za pomocą chipów przez firmę Super-Sport (super-sport.com.pl)
 • Do ustalenia końcowej klasyfikacji zawodników uwzględniany będzie czas NETTO zawodnika.
 • Na wynikach podane będą zarówno czasy brutto, jak i netto.
 • Strefa startu Biegu Głównego będzie podzielona na następujące sektory startowe:

– Sektor Elita – Maksymalnie 20 mężczyzn i 10 kobiet, wybranych przez organizatorów, m.in. na podstawie osiągniętych czasów. Złote nazwisko na czarnym tle. Wejście do sektora od linii startu.

– Sektor I PGE Energia Odnawialna – deklarowane czasy poniżej 42 minut. Kolor pomarańczowy. Wejście do sektora od chodnika o strony Areny.

– Sektor II Galasiak – deklarowane czasy pomiędzy 42,01 a 48 min. Kolor czerwony. Wejście do sektora od chodnika o strony Areny.

– Sektor III Ciech Vitrosilicon – deklarowane czasy pomiędzy 48,01 a 55 minut. Kolor zielony. Wejście do sektora od chodnika o strony Areny.

– Sektor IV Kaufland – deklarowane czasy powyżej 55 minut. Bez kolorowego tła. Wejście do sektora od tyłu strefy startu.

 

 • Do każdego sektora startowego będzie prowadziło jedno wejście – oznaczone odpowiednią tabliczką. Samowolna zmiana sektora „do przodu” na starcie skutkuje dyskwalifikacją!
 • Wolno wyłącznie zmieniać sektory „do tyłu”. Sektor ostatni będzie otwarty dla każdego zawodnika.
 • Zawodnicy mogą wchodzić do sektorów „wolniejszy”, ale nigdy do „szybszych” niż wskazuje na to kolor i opis na numerze startowym.
 • Do sektorów startowych wchodzimy w godzinach od 11:40 do 11:55. Po godz. 11:55 możliwe jedynie wejście do ostatniego sektora (niezależnie od posiadanego numeru).

 

X. NAGRODY

BIEG DZIECI

 • każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzymuje pamiątkowy medal (nie dotyczy rodziców biegnących z dziećmi).

 

ŻAGAŃSKA MILA

 • za miejsca 1-5 w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn: trofea sportowe
 • każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzymuje pamiątkowy medal.

 

BIEG GŁÓWNY

 • za miejsca 1-5 w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn: trofea sportowe i nagrody finansowe, w wysokości przedstawionej poniżej:

OPEN KOBIET I OPEN MĘŻCZYZN:

 1. MIEJSCE – 600 ZŁ
 2. MIEJSCE – 500 ZŁ
 3. MIEJSCE – 400 ZŁ
 4. MIEJSCE – 300 ZŁ
 5. MIEJSCE – 200 ZŁ

 

 • w kategoriach wiekowych za miejsca 1-3: puchary i ewentualnie drobne upominki w miarę możliwości finansowych organizatora
 • w kategoriach specjalnych; miasto Żagań, Powiat Żagański, Gmina Iłowa, Puchar Dowódcy 11. LDKPanc – puchary i ewentualne nagrody rzeczowe
 • zawodnicy nagrodzeni w kategoriach open kobiet i mężczyzn nie otrzymują nagrody po raz drugi w kategorii wiekowej
 • każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzymuje pamiątkowy medal.
 • nagroda – upominek dla najstarszego zawodnika, który ukończy bieg.
 • Premia Lotna Galasiak – dla pierwszej kobiety i pierwszego mężczyzny na premii – po 600 zł. Drugie miejsca zostaną nagrodzone voucherami na zakupy w sklepie Galasiak w Żaganiu o wartości 300 zł, a trzecie – o wartości 100 zł.

XI. WYDAWANIE PAKIETÓW STARTOWYCH

Wydawanie numerów oraz pakietów startowych na wszystkie biegi odbywać będzie się od 9 do 11 listopada 2017 roku:

 • 9.11.2017 (czwartek) – ŻAGAŃ: godz. 16:00 – 19:00 (Hala Arena – salka konferencyjna, I piętro), ZIELONA GÓRA: 16.00 – 20.00 (Sklep RunPlanet, ul. Lisowskiego)
 • 10.11.2017 (piątek) – godz. 16:00 – 20:00 (Hala Arena – salka konferencyjna, I piętro)
 • 11.11.2017 (sobota) – godz. 8:00 – 11:00 (na Bieg Dzieci wyłącznie do godz. 10:15! Na Milę do godz. 10:45!) – Biuro Wydawania Numerów – Hala Arena, Sala Fitness, I piętro.

Pakiety startowe na Bieg Główny oraz Żagańską Milę odbieramy osobiście (na Bieg Dzieci pakiety odbierają rodzice/opiekunowie prawni). W przypadku osób niepełnoletnich – pakiet odbierać może opiekun prawny.

W przypadku odbioru pakietu przez osobę upoważnioną, musi ona posiadać pisemne upoważnienie od osoby, której pakiet jest odbierany (z numerami dowodów osobistych, którymi legitymują się obie osoby lub numerami innych dokumentów, stwierdzających tożsamość). Musi posiadać także oświadczenie osoby, za którą pakiet odbiera, dotyczące braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w biegu. Oba oświadczenia mogą znajdować się na jednym dokumencie, a ich wzory są dostępne na stronie internetowej Biegu Niepodległości, a dokładnie TUTAJ

 

XII. PROGRAMY ZAWODÓW

 • 8:00 – 11:00 – działalność Biura Wydawania Numerów, wydawanie pakietów na biegi dzieci do godz. 10:15, na Milę do godz. 10:45
 • 11:00 –start Biegu Dzieci (3-5 lat) na dystansie 60 metrów
 • 11:02 –start Biegu Dzieci (6-8 lat) na dystansie 100 metrów
 • 11:05 –start Biegu Dzieci (9-10 lat) na dystansie 200 metrów
 • 11:08 –start Biegu Dzieci (11-12 lat) na dystansie 300 metrów
 • 11:15 – start Żagańskiej Mili
 • 12:00 – start Biegu Głównego na dystansie 10 km
 • 14:00 – dekoracja zwycięzców na Stadionie Arena
 • 14:30 – konkursy z nagrodami
 • 15:15 – zakończenie zawodów

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • organizatorzy zapewniają opiekę lekarską oraz szatnie
 • organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy
 • biegi odbędą się bez względu na pogodę
 • prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom

ORGANIZATOR