Regulamin

DO POBRANIA

V BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

ŻAGAŃ, 11 LISTOPADA 2016 r.

REGULAMIN

  

I CEL IMPREZY:

– Upowszechnienie sportu i rekreacji wśród społeczeństwa Żagania, Powiatu Żagańskiego oraz Województwa Lubuskiego i sąsiednich,

– Popularyzacja masowych biegów, jako jednej z form aktywnego wypoczynku,

– Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności,

– Promocja miasta Żagania, Powiatu Żagańskiego oraz Województwa Lubuskiego,

– Promocja postaw patriotycznych poprzez wspólne świętowanie Dnia Niepodległości.

 

II ORGANIZATORZY:

– Pałac Książęcy sp. z o.o. w Żaganiu

– Urząd Miasta Żagań

– Stowarzyszenie Aktywni w Gminie Żagań

– H&S Media Consulting

Kontakt z organizatorem: Tomasz Hucał, tel. 505 787 302,e-mail: biuro@hsmedia.pl

 

III TERMIN I MIEJSCE:

 BIEGI DZIECI NA DYSTANSACH 60, 100, 200 oraz 300 M

 • Biegi odbędą się w dniu 11.11.2016 r. (piątek) o godz. 11.00
 • Start i meta biegów – Stadion Arena, ul. Kochanowskiego 6
 • Bez limitu czasu
 • Przedział wiekowy i poszczególne dystanse: 3-5 lat – 60 metrów, 6-8 lat – 100 metrów, 9-10 lat – 200 metrów, 11-12 lat – 300 metrów.

 

 BIEG GŁÓWNY NA DYSTANSIE 10 KM

 • Bieg odbędzie w dniu 11.11.2016 r. (piątek) o godz. 12.00
 • Start i meta biegu – Stadion Arena, ul. Kochanowskiego 6
 • Limit czasu – 90 minut

 

IV TRASY BIEGU:

 • Biegi Dzieci; nawierzchnia tartanowa 100 proc. – biegi odbędą się na bieżni lekkoatletycznej Stadionu Arena. Meta wspólna dla wszystkich czterech biegów.
 • Bieg Główny – nawierzchnia asfaltowa 97 proc. – Stadion Arena, Kochanowskiego, Konopnickiej, Piastowska, Żaganny, Śląska, Zamkowa, Asnyka, Buczka, Reymonta, Przyjaciół Żołnierza, Piastowska, Plater, Kochanowskiego; Bema, Przyjaciół Żołnierza, Kochanowskiego, nawierzchnia tartanowa 3 proc. – bieżnia Stadionu Arena.

 

V WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • w Biegu Głównym mogą wziąć udział zawodnicy, którzy do dnia imprezy ukończą 16 rok życia, dokonają zgłoszenia i uiszczą opłatę startową. W biegach dzieci udział brać mogą dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Dopuszcza się także udział rodziców, opiekunów prawnych, ale tylko w biegu dzieci w wieku 3-5 lat.
 • zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu
 • każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza podpisując oświadczenie o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu
 • pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem biegu, jego akceptacją oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniem wizerunku uczestnika biegu dla potrzeb Organizatora.
 • podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany z przodu do koszulki na wysokości klatki piersiowej, w miejscu widocznym dla sędziów i spikera.

 

VI ZGŁOSZENIA

 • elektronicznie– od 1 lipca 2016 roku, od godz. 10:00, do 31 października 2016 r. do godz. 23:59 (lub wcześniej, w przypadku osiągnięcia limitu startujących), poprzez rejestrację na stronie internetowej: super-sport.com.pl
 • osobiście – (pod warunkiem, że wcześniej nie zostanie wyczerpany limit startowy) w biurze wydawania numerów w godzinach jego funkcjonowania.
 • numery startowe wydawane będą za okazaniem dowodu tożsamości, podpisaniu oświadczenia o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu oraz uiszczeniu opłaty startowej.Za zgłoszenie uważa się: dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszenia do udziału w biegach i wpłacenia w terminie opłaty startowej.
 • Osoby, które do 10 października 2016 roku wniosą opłatę za start otrzymają numer startowy z własnym imieniem.
 • Osoby, które w ciągu tygodnia od zgłoszenia nie dokonają opłaty startowej, zostaną wykreślone z listy zapisanych na bieg.
 • Na obu dystansach obowiązuje limit startujących, który wynosi: Biegi Dzieci – 200 osób łącznie dla wszystkich czterech biegów, Bieg Główny – 1.200 osób.
 • O zmieszczeniu się w limicie decyduje termin wniesienia opłaty startowej, a nie termin zapisania się na bieg.
 • Organizator nie zezwala na samowolną zamianę osób zapisanych, poza portalem zapisów elektronicznych. Osoba, która z jakiś przyczyn nie może wystartować w biegu, nie może oddać swojego numeru startowego innemu biegaczowi. Ewentualne zmiany muszą być zgłaszane organizatorowi, jednak nie później, niż do 5 listopada do godz. 20.00.
 • Za bieg z cudzym numerem startowym, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
 • Organizator nie pośredniczy w odsprzedaży, sprzedanych już wcześniej pakietów startowych.
 • W przypadku zgłoszenia przez biegacza rezygnacji ze startu, z jakiegokolwiek powodu, jego miejsce zostaje uwolnione i udostępnione w dalszym, publicznym procesie rejestracji.
 • W internetowym formularzu zgłoszeniowym zawodnik zobowiązany jest do wyboru sektora startowego zależnego od deklarowanego czasu biegu. Zawodnik zobowiązany jest do startu z tego sektora. Samowolna zmiana sektora startowego grozi dyskwalifikacją.

 

VII OPŁATA STARTOWA, ŚWIADCZENIA, SPRAWY FINANSOWE

Płatności dokonujemy bezpośrednio za pomocą strony internetowej super-sport.com.pl , za pośrednictwem usługi DotPay

lub

przelewem na konto Organizatora w banku BPS: Pałac Książęcy sp. z o.o. w Żaganiu

nr konta: 23 1930 1044 2280 0254 1534 0001

Tytuł wpłaty: Bieg Niepodległości – imię i nazwisko oraz miejscowość – dystans

 

 • opłaty startowe wynoszą:

BIEGI DZIECI

– Dla dziecka – przez cały termin zgłoszeń elektronicznych – od 1 lipca do 31 października, niezależnie od dystansu: 10 zł. W przypadku płatności w biurze wydawania numerów (gdy będą jeszcze wolne miejsca): 20 zł.

 

BIEG GŁÓWNY

– pierwszych 500 zapisanych elektronicznie i opłaconych zawodników: 30 zł

– kolejnych 500 zapisanych elektronicznie i opłaconych zawodników: 35 zł

– pozostali zapisani elektronicznie i opłaceni zawodnicy: 40 zł

– osoby zapisane w biurze wydawania numerów i wnoszące opłatę w czasie działania biura: 60 zł

 • Za datę wniesienia opłaty startowej przyjmuje się:

– w przypadku płatności DotPay – datę dokonania płatności za pośrednictwem strony internetowej super-sport.com.pl

– W przypadku tradycyjnego przelewu – datę zaksięgowania pieniędzy na koncie spółki Pałac Książęcy

 • jeżeli opłata startowa zostanie wniesiona w niewystarczającej wysokości (np. w związku z przekroczeniem liczby uczestników w danym limicie, wynikającym z regulaminu, a decyduje kolejność wpływu opłaty na konto organizatora) uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego uregulowania powstałej różnicy;
 • w ramach podstawowej opłaty startowej uczestnicy Biegu Głównego otrzymują numer startowy z agrafkami oraz jednorazowym chipem do pomiaru czasu, pamiątkowy medal na mecie, żel energetyczny i wodę w pakiecie, napój i posiłek na mecie oraz wodę na trasie biegu.
 • Do dnia 30 września 2016 roku istnieje możliwość zamówienia przez uczestników Biegu Głównego, Pakietu Ekstra, w skład którego wchodzi koszulka techniczna z długim rękawem oraz chusta – buff. Cena Pakietu Ekstra jest stała i wynosi 45 zł dopłaty do ceny pakietu podstawowego. Płatność na to samo konto, co powyżej, z dopiskiem do tytuł przelewu „Pakiet Ekstra”. Za pakiet ekstra można zapłacić od razu – 75, 80 lub 85 zł (w zależności od kolejności) lub dopłacić 45 zł w późniejszym terminie, jednak nie później, niż 30 września.
 • W przypadku wyboru Pakietu Ekstra w późniejszym terminie i dopłaty do niego (dotyczy osób, które zapłaciły najpierw za pakiet podstawowy, a po jakimś czasie zdecydowały się dokupić pakiet ekstra) – prosimy w tytule przelewu podać także rozmiar koszulki.
 • W ramach opłaty za Bieg Dzieci, jego uczestnicy otrzymują: numer startowy z agrafkami, medal na mecie biegu, napój i słodki poczęstunek na mecie biegu.
 • koszty organizacyjne imprezy pokrywa Organizator, a osobowe uczestnicy zawodów lub jednostki delegujące,
 • dowodem zaksięgowania opłaty jest pojawienie się specjalnego oznaczenia przy nazwisku zawodnika po prawej stronie listy startowej na stronie zapisów,
 • wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

 

VIII KLASYFIKACJE KOŃCOWE

BIEG GŁÓWNY

 • prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja generalna (open) kobiet i mężczyzn za miejsca 1-5
 • oraz w kategoriach wiekowych za miejsca 1-3

 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI
K – 16 16 – 29 LAT M – 16 16 – 29 LAT
K – 30 30 – 39 LAT M – 30 30 – 39 LAT
K – 40 40 – 49 LAT M – 40 40 – 49 LAT
K – 50 + 50 i więcej LAT M – 50 50 – 59 LAT
M – 60 + 60 i więcej LAT

 

 

KATEGORIE DODATKOWE:

Miasto Żagań:

KOBIETY:                  MIEJSCA 1-3

MĘŻCZYŹNI             MIEJSCA 1-3

 

Powiat Żagański:

KOBIETY:                  MIEJSCA 1-3

MĘŻCZYŹNI             MIEJSCA 1-3

 

BIEGI DZIECI

W Biegach Dzieci nie będzie prowadzona żadna klasyfikacja, nie będzie także pomiaru czasu. Biegi mają charakter rekreacyjny.

 

IX SEKTORY STARTOWE, POMIAR CZASU

 • Pomiar czasu i ustalenia kolejności będą dokonywane elektronicznie za pomocą chipów przez firmę Super-Sport (super-sport.com.pl)
 • Do ustalenia końcowej klasyfikacji zawodników uwzględniany będzie czas NETTO zawodnika.
 • Na wynikach podane będą zarówno czasy brutto, jak i netto.
 • Strefa startu Biegu Głównego będzie podzielona na następujące sektory startowe:

– Sektor VIP – 20 zawodników oraz 10 zawodniczek wskazanych przez organizatora, m.in. na podstawie czasów z roku 2016 oraz na podstawie osiągnięć sportowych.

– Sektor I – zawodnicy z deklarowanymi czasami ukończenia biegu poniżej 42 minut,

– Sektor II – zawodnicy z deklarowanymi czasami ukończenia biegu od 42,01 do 48 minut,

– Sektor III – zawodnicy z deklarowanymi czasami ukończenia biegu od 48,01 do 55 minut,

– Sektor IV – zawodnicy z deklarowanymi czasami ukończenia biegu powyżej 55 minut.

Uwaga! Sektory tuż przed biegiem mogą otrzymać dodatkowe nazwy, o czym poinformujemy biegaczy w osobnych komunikatach na stronie internetowej Biegu Niepodległości, profilu na Facebooku oraz w mailach.

 • Osoby, które zapiszą się w dniu zawodów (o ile będą wolne miejsca) nie będą mogły startować z Sektora VIP, ani Sektora I.

 

X NAGRODY

BIEG DZIECI

 • każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzymuje pamiątkowy medal (nie dotyczy rodziców biegnących z dziećmi).

BIEG GŁÓWNY

 • za miejsca 1-5 w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn: trofea sportowe i nagrody finansowe, w wysokości przedstawionej poniżej:

OPEN KOBIET I OPEN MĘŻCZYZN:

 1. MIEJSCE – 600 ZŁ
 2. MIEJSCE – 500 ZŁ
 3. MIEJSCE – 400 ZŁ
 4. MIEJSCE – 300 ZŁ
 5. MIEJSCE – 200 ZŁ

 

 • w kategoriach wiekowych za miejsca 1-3: puchary i ewentualnie drobne upominki w miarę możliwości organizatora
 • w kategoriach specjalnych; miasto Żagań, Powiat Żagański – puchary i ewentualne nagrody rzeczowe
 • zawodnicy nagrodzeni w kategoriach open kobiet i mężczyzn nie otrzymują nagrody po raz drugi w kategorii wiekowej
 • każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzymuje pamiątkowy medal.
 • nagroda – upominek dla najstarszego zawodnika, który ukończy bieg.

 

XI WYDAWANIE PAKIETÓW STARTOWYCH

Wydawanie pakietów startowych na Bieg Główny i Bieg Dzieci odbywać będzie się wyłącznie od 9 do 11 listopada 2016 roku w następujących godzinach:

 • 9.11.2016 (środa) – godz. 16:00 – 19:00 (Hala Arena Żagań – salka konferencyjna, I piętro) lub w godz. 15:00 – 19:00 – sklep RunPlanet, ul. Lisowskiego 9, Zielona Góra (tylko po wcześniejszym poinformowaniu mailem – biuro@hsmedia.pl – mail wysyłamy do 30 października!)
 • 10.11.2016 (czwartek) – godz. 15:00 – 20:00 (Hala Arena – salka konferencyjna, I piętro)
 • 11.11.2016 (piątek) – godz. 8:00 – 11:00 (na Bieg Dzieci wyłącznie do godz. 10:15!) – Biuro Wydawania Numerów – Hala Arena, parkiet.

Pakiety startowe na Bieg Główny odbieramy osobiście (na Bieg Dzieci pakiety odbierają rodzice/opiekunowie prawni). W przypadku odbioru pakietu przez osobę upoważnioną, musi ona posiadać pisemne upoważnienie od osoby, której pakiet jest odbierany (z numerami dowodów osobistych, którymi legitymują się obie osoby lub numerami innych dokumentów, stwierdzających tożsamość). Musi posiadać także oświadczenie osoby, za którą pakiet odbiera, dotyczące braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w biegu. Oba oświadczenia mogą znajdować się na jednym dokumencie, a ich wzór jest dostępny na stronie internetowej Biegu Niepodległości – w zakładkach „Regulamin” oraz „Do pobrania”.

Przy odbiorze pakietu dla osoby nieletniej konieczna jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego na start dziecka – gotowy dokument jest dostępny na stronie internetowej Biegu Niepodległości – w zakładkach „Regulamin” oraz „Do pobrania”.

 

XII PROGRAMY ZAWODÓW

 • 8:00 – 11:00 – działalność Biura Wydawania Numerów, wydawanie pakietów startowych na oba biegi
 • 11:00 –start Biegu Dzieci (3-5 lat) na dystansie 60 metrów
 • 11:02 –start Biegu Dzieci (6-8 lat) na dystansie 100 metrów
 • 11:05 –start Biegu Dzieci (9-10 lat) na dystansie 200 metrów
 • 11:08 –start Biegu Dzieci (11-12 lat) na dystansie 300 metrów
 • 12:00 – start Biegu Głównego na dystansie 10 km
 • 14:00 – dekoracja zwycięzców Biegu Głównego w Hali Sportowo – Widowiskowej Arena
 • 14:30 – konkurs z nagrodami
 • 15:15 – zakończenie zawodów

 

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • organizatorzy zapewniają opiekę lekarską oraz szatnie
 • organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy
 • biegi odbędą się bez względu na pogodę
 • prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom

 

ORGANIZATOR