Regulamin 2019

8. BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

ŻAGAŃ, 11 LISTOPADA 2019 r.

REGULAMIN

  

I CEL IMPREZY:

– Upowszechnienie sportu i rekreacji wśród społeczeństwa Żagania, Powiatu Żagańskiego oraz Województwa Lubuskiego i sąsiednich,

– Popularyzacja masowych biegów, jako jednej z form aktywnego wypoczynku,

– Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności,

– Promocja Miasta Żagania, Powiatu Żagańskiego oraz Województwa Lubuskiego,

– Promocja postaw patriotycznych poprzez wspólne świętowanie 101-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę,

– Promocja obronności oraz współpracy militarnej w ramach paktu NATO.

 

II ORGANIZATORZY:

– Burmistrz Miasta Żagań – Andrzej Katarzyniec

– Pałac Książęcy sp. z o.o. w Żaganiu

 

Kontakt z organizatorem:

* Sprawy logistyczne, finansowe, formalno-prawne, medialne, marketing: Tomasz Hucał, e-mail: zawodnicy@biegniepodleglosci.zagan.pl

* Sprawy sportowe: Karol Cząstka, e-mail: markar33@wp.pl

 

III. TERMIN I MIEJSCE:

 BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY NA DYSTANSACH od 60, 200, 400 i 800 m

 • Biegi odbędą się w dniu 11.11.2019 r. (poniedziałek) o godz. 9.30
 • Start i meta biegów – Stadion Arena, ul. Kochanowskiego 6
 • Bez limitu czasu
 • Przedział wiekowy i poszczególne dystanse: do 6 lat – 60 metrów, 7-9 lat – 200 metrów, 10-15 lat – do wyboru 400 lub 800 metrów.

 BIEG GŁÓWNY NA DYSTANSIE 10 KM

 • Bieg odbędzie w dniu 11.11.2019 r. (poniedziałek) o godz. 11.11
 • Start i meta biegu – Stadion Arena, ul. Kochanowskiego 6
 • Limit czasu – 90 minut

 

IV TRASY BIEGU:

 • Biegi Dzieci i Młodzieży; nawierzchnia tartanowa 100 proc. – biegi odbędą się na bieżni lekkoatletycznej Stadionu Arena. Meta wspólna dla wszystkich czterech biegów.
 • Bieg Główny – nawierzchnia asfaltowa 98 proc. – Kochanowskiego, Kolejowa, Fredry, Waryńskiego, Browarniana, Dworcowa, Traugutta, Koszarowa, łącznik przy markecie Kaufland, Dworcowa, rondo Czterech Pancernych, most, rondo Piastów Śląskich, II Armii Wojska Polskiego, Rynek, Bracka, Szprotawska, Kopernika, Brodatego, Łużycka, Piłsudskiego, ponownie Brodatego, Łużycka, Bracka, Długa, Keplera, Jana Pawła II, Mickiewicza, Wojska Polskiego, X – lecia PL, most, rondo Czterech Pancernych, Pstrowskiego, Asnyka, Zamkowa, Śląska, Buczka, Ks. Żaganny, Piastowska, Konopnickiej, Kochanowskiego, nawierzchnia tartanowa i betonowa 2 proc. – teren Kompleksu Arena.

 

VWARUNKI UCZESTNICTWA:

 • w Biegu Głównym mogą wziąć udział zawodnicy, którzy do dnia imprezy ukończą 16 rok życia, dokonają zgłoszenia i uiszczą opłatę startową. W biegach dzieci i młodzieży udział brać mogą dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Dopuszcza się także udział rodziców, opiekunów prawnych, ale tylko w biegu dzieci w wieku 3-6 lat.
 • Organizator dopuszcza warunkowo start zawodników poniżej 16 roku życia, ale wyłącznie pod opieką opiekuna prawnego. Opiekun biegnie przez cały dystans razem z nieletnim, a odległość między nimi nie może w żadnym momencie przekraczać 100 metrów.
 • zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w każdym z biegów
 • każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów prawnych (w przypadku niepełnoletnich), co potwierdza podpisując oświadczenie o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu
 • pobranie numeru startowego przez zawodnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku niepełnoletnich) będzie równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem biegu, jego akceptacją oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniem wizerunku uczestnika biegu dla potrzeb Organizatora.
 • podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany z przodu do koszulki na wysokości klatki piersiowej, w miejscu widocznym dla sędziów i spikera. Zamocowanie numeru startowego w innym miejscu lub jego brak podczas biegu grozi dyskwalifikacją.
 • Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą proszone o zejście z trasy przez obsługę trasy Biegu.
 • Organizator zwraca uwagę Uczestników Biegu na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Biegu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej.
 • W kategorii Miasto Żagań może wziąć udział jedynie osoba posiadająca zameldowanie w mieście Żagań. Warunkiem sklasyfikowania w tej kategorii jest zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym. Warunkiem odebrania nagrody  jest okazanie się dokumentem potwierdzającym zamieszkanie w Żaganiu.
 • W kategorii Powiat Żagański może wziąć udział jedynie osoba posiadająca zameldowanie w Powiecie Żagańskim. Warunkiem sklasyfikowania w tej kategorii jest zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym. Warunkiem odebrania nagrody  jest okazanie się dokumentem potwierdzającym zamieszkanie w Żaganiu.
 • W kategorii Samorząd mogą wziąć udział radni oraz wójtowie, burmistrzowie, prezydenci każdego szczebla samorządu, a także pracownicy urzędów gmin, miast, powiatów, urzędów marszałkowskich. W kategorii nie będą sklasyfikowani pracownicy podległych jednostek samorządowych (szkół, zakładów komunalnych, spółek itd.)! Warunkiem odbioru nagrody w tej kategorii jest okazanie dokumentu potwierdzającego status Samorządowca.
 • W kategorii Niepełnosprawny może wziąć udział osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności. Warunkiem odbioru nagrody w tej kategorii jest okazanie dokumentu potwierdzającego stopień i rodzaj niepełnosprawności.

 

VI ZGŁOSZENIA

 • elektronicznie– od 1 września 2019 roku, od godz. 20:00, do 25 października 2019 r. do godz. 16:00 (lub wcześniej, w przypadku osiągnięcia limitu startujących), poprzez rejestrację na stronie internetowej: super-sport.com.pl
 • numery startowe wydawane będą za okazaniem dowodu tożsamości, podpisaniu zgody na start, oświadczenia RODO oraz oświadczenia o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu, a także uiszczeniu opłaty startowej. Za zgłoszenie uważa się: dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszenia do udziału w biegach i wpłacenia w terminie opłaty startowej.
 • Osoby, które do 29 września 2019 roku wniosą opłatę za start otrzymają numer startowy z własnym imieniem.
 • Osoby, które w ciągu tygodnia (7 dni) od zgłoszenia nie dokonają opłaty startowej, zostaną wykreślone z listy zapisanych na bieg.
 • Istnieje możliwość zarezerwowania sobie wybranego numeru startowego w puli od 2 do 9999, z wyłączeniem numerów 11, 1111 oraz 1918 – za dodatkową opłatą. Opłata za możliwość wyboru numeru startowego wyniesie 15 lub 20 zł, w zależności od przynależności do jednej z dwóch grup numerów. Informacja o tych grupach w oddzielnym komunikacje na stronie internetowej biegniepodleglosci.zagan.pl
 • Wybierając numer dodatkowo płatny można także wybrać imię/pseudonim/nazwisko, które wpiszemy na numerze startowym. Sentencję tą musimy podać w polu tekstowym w formularzu rejestracyjnym. Nie może to być jednak słowo powszechnie uważane za obraźliwe, niecenzuralne, nie może także urażać uczuć religijnych, czy patriotycznych. Maksymalna ilość znaków wynosi 18 (wraz ze spacjami).
 • Wybór numeru w formularz zgłoszeniowym nie jest obowiązkowy. Numer wybiera osoba, która jest zainteresowana dodatkowo płatną usługą. W przypadku braku wyboru numeru, po zakończeniu zapisów, organizator automatycznie i bezpłatnie nada numer każdemu zawodnikowi.
 • We wszystkich biegach obowiązuje limit startujących, który wynosi: Biegi Dzieci i Młodzieży – 200 osób łącznie dla wszystkich czterech biegów, Bieg Główny – 700 osób.
 • O zmieszczeniu się w limicie decyduje termin wniesienia opłaty startowej, a nie termin zapisania się na bieg.
 • Organizator nie zezwala na samowolną zamianę osób zapisanych, poza portalem zapisów elektronicznych. Osoba, która z jakiś przyczyn nie może wystartować w biegu, nie może oddać swojego numeru startowego innemu biegaczowi. Ewentualne zmiany muszą być zgłaszane organizatorowi, jednak nie później, niż do 3 listopada do godz. 10.00.
 • Za bieg z cudzym numerem startowym, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany, a przy nazwisku zgłoszonym do biegu, na liście wyników pojawi się sentencja DSQ informująca o dyskwalifikacji.
 • Organizator nie pośredniczy w odsprzedaży, sprzedanych już wcześniej pakietów startowych.
 • W przypadku zgłoszenia przez biegacza rezygnacji ze startu, z jakiegokolwiek powodu, jego miejsce zostaje uwolnione i udostępnione w dalszym, publicznym procesie rejestracji, chyba, że rezygnacja nastąpi po zamknięciu zapisów.
 • W internetowym formularzu zgłoszeniowym zawodnik zobowiązany jest do wyboru sektora startowego zależnego od deklarowanego czasu biegu. Zawodnik zobowiązany jest do startu z tego sektora. Samowolna zmiana sektora startowego grozi dyskwalifikacją.

 

VII OPŁATA STARTOWA, ŚWIADCZENIA, SPRAWY FINANSOWE

Płatności dokonujemy bezpośrednio za pomocą strony internetowej super-sport.com.pl , za pośrednictwem usługi DotPay

 

 • opłaty startowe wynoszą:

BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY

– przez cały termin zgłoszeń elektronicznych – od 1 września do 25 października, niezależnie od dystansu: 10 zł. W przypadku płatności w biurze wydawania numerów (gdy będą jeszcze wolne miejsca): 20 zł.

BIEG GŁÓWNY

– pierwszych 300 zapisanych elektronicznie i opłaconych zawodników: 60 zł

– pozostali zapisani elektronicznie i opłaceni zawodnicy: 70 zł

– osoby zapisane po zamknięciu zapisów elektronicznych (25 października) w biurze wydawania numerów (tylko pod warunkiem posiadania wolnych pakietów startowych) lub w ewentualnych dogrywkach po 25 października: 80 zł

 • Za datę wniesienia opłaty startowej przyjmuje się: datę zaksięgowania płatności przez operatora systemu DotPay
 • jeżeli opłata startowa zostanie wniesiona w niewystarczającej wysokości (np. w związku z przekroczeniem liczby uczestników w danym limicie, wynikającym z regulaminu, a decyduje kolejność wpływu opłaty na konto organizatora) uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego uregulowania powstałej różnicy;
 • w ramach opłaty startowej uczestnicy Biegu Głównego otrzymują numer startowy z agrafkami oraz jednorazowym chipem do pomiaru czasu, pamiątkowy medal na mecie, worek „marynarski” wykonany w technologii full print, ręcznik z mikrofibry, wodę, napój izotoniczny, ciepły napój, ciepły posiłek oraz owoce na mecie, a także wodę na trasie biegu.
 • W ramach opłaty za Bieg Dzieci i Młodzieży, jego uczestnicy otrzymują: numer startowy z agrafkami, medal na mecie biegu, napój i słodki poczęstunek na mecie biegu oraz drobny upominek w miarę możliwości organizatora.
 • koszty organizacyjne imprezy pokrywa Organizator, a osobowe uczestnicy zawodów lub jednostki delegujące,
 • dowodem zaksięgowania opłaty jest pojawienie się specjalnego oznaczenia przy nazwisku zawodnika po prawej stronie listy startowej na stronie zapisów,
 • wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnym momencie.
 • W przypadku chęci otrzymania faktury VAT za wniesioną opłatę startową – należy tą chęć zgłosić w dniu dokonania rejestracji na Bieg drogą mailową.

VIII KLASYFIKACJE KOŃCOWE

BIEG GŁÓWNY

 • prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja generalna (open) kobiet i mężczyzn – nagrody za miejsca 1-5
 • oraz w kategoriach wiekowych – nagrody za miejsca 1-3

 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI
K – 16 16 – 29 LAT M – 16 16 – 29 LAT
K – 30 30 – 39 LAT M – 30 30 – 39 LAT
K – 40 40 – 49 LAT M – 40 40 – 49 LAT
K – 50 + 50 i więcej LAT M – 50 50 – 59 LAT
M – 60 + 60 i więcej LAT

KATEGORIE DODATKOWE:

Miasto Żagań:

KOBIETY:                  nagrody za miejsca 1-3

MĘŻCZYŹNI             nagrody za miejsca 1-3

Powiat Żagański:

KOBIETY:                  nagrody za miejsca 1-3

MĘŻCZYŹNI             nagrody za miejsca 1-3

MP Samorządowców:

KOBIETY:                  nagrody za miejsca 1-3

MĘŻCZYŹNI             nagrody za miejsca 1-3

Niepełnosprawni:

OPEN:                  nagrody za miejsca 1-3

 

 

BIEGI DZIECI  I MŁODZIEŻY

W Biegach Dzieci i Młodzieży nie będzie prowadzona żadna klasyfikacja, nie będzie także pomiaru czasu. Biegi mają charakter rekreacyjny.

IX SEKTORY STARTOWE, POMIAR CZASU

 • Pomiar czasu i ustalenia kolejności będą dokonywane elektronicznie za pomocą chipów przez firmę Super-Sport (super-sport.com.pl)
 • Do ustalenia końcowej klasyfikacji zawodników uwzględniany będzie czas NETTO zawodnika.
 • Na wynikach podane będą zarówno czasy brutto, jak i netto.
 • Strefa startu Biegu Głównego będzie podzielona na następujące sektory startowe:

– Sektor VIP – 20 zawodników oraz 10 zawodniczek wskazanych przez organizatora, na podstawie czasów oraz osiągnięć sportowych.

– Sektor I – zawodnicy z deklarowanymi czasami ukończenia biegu do 41,59 minut,

– Sektor II – zawodnicy z deklarowanymi czasami ukończenia biegu od 42 do 47,59 minut,

– Sektor III – zawodnicy z deklarowanymi czasami ukończenia biegu od 48 do 54,59 minut,

– Sektor IV – sektor otwarty, zawodnicy z deklarowanymi czasami ukończenia biegu powyżej 55 minut.

* Uwaga! Sektory tuż przed biegiem mogą otrzymać dodatkowe nazwy, o czym poinformujemy biegaczy w osobnych komunikatach na stronie internetowej Biegu Niepodległości, profilu na Facebooku oraz w mailach.

* Start z wyższego sektora, niż przydzielony/zadeklarowany – będzie skutkował karą czasową dla zawodnika – 5 minut dodane do czasu netto biegu.

 

X NAGRODY

BIEG DZIECI

 • każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzymuje pamiątkowy medal (nie dotyczy rodziców biegnących z dziećmi).

 

BIEG GŁÓWNY

 • za miejsca 1-5 w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn: trofea sportowe i nagrody finansowe, w wysokości przedstawionej poniżej:

OPEN KOBIET I OPEN MĘŻCZYZN:

 1. MIEJSCE – 600 ZŁ
 2. MIEJSCE – 500 ZŁ
 3. MIEJSCE – 400 ZŁ
 4. MIEJSCE – 300 ZŁ
 5. MIEJSCE – 200 ZŁ

 

 • w kategoriach wiekowych za miejsca 1-3: puchary i ewentualnie drobne upominki w miarę możliwości finansowych organizatora
 • w kategoriach specjalnych; miasto Żagań, Powiat Żagański, MP Samorządowców, Niepełnosprawni – puchary i ewentualne nagrody rzeczowe
 • zawodnicy nagrodzeni w kategoriach open kobiet i mężczyzn nie otrzymują nagrody po raz drugi w kategorii wiekowej
 • każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzymuje pamiątkowy medal.
 • nagroda – upominek dla najstarszego zawodnika, który ukończy bieg.

XI WYDAWANIE PAKIETÓW STARTOWYCH

Wydawanie numerów oraz pakietów startowych na wszystkie biegi odbywać będzie się od 9 do 11 listopada 2019 roku:

 • 9-10.11.2019 (sobota-niedziela) – godz. 12:00 – 16:00 (Hala Arena – salka konferencyjna, I piętro)
 • 11.2019 (poniedziałek) – godz. 8:00 – 10:00 (na Bieg Dzieci wyłącznie do godz. 9:00!) – Biuro Wydawania Numerów – Hala Arena, parkiet.

Pakiety startowe na Bieg Główny odbieramy osobiście (na Bieg Dzieci pakiety odbierają rodzice/opiekunowie prawni). W przypadku osób niepełnoletnich – pakiet odbierać może opiekun prawny.

W przypadku odbioru pakietu przez osobę upoważnioną, musi ona posiadać pisemne upoważnienie od osoby, której pakiet jest odbierany (z numerami dowodów osobistych, którymi legitymują się obie osoby lub numerami innych dokumentów, stwierdzających tożsamość). Musi posiadać także oświadczenie osoby, za którą pakiet odbiera, dotyczące braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w biegu. Oba oświadczenia mogą znajdować się na jednym dokumencie, a ich wzory są dostępne TUTAJ

 

XII PROGRAMY ZAWODÓW

 • 8:00 – 10:00 – działalność Biura Wydawania Numerów, wydawanie pakietów startowych. Uwaga! Na biegi dziecięcy – wyłącznie do godz. 9.00!
 • 9:30 –start Biegu Dzieci (3-6 lat) na dystansie 60 metrów
 • 9:33 –start Biegu Dzieci (7-9 lat) na dystansie 200 metrów
 • 9:38 –start Biegów Dzieci i Młodzieży na dystansach 400 i 800 metrów
 • 11:11 – start Biegu Głównego na dystansie 10 km
 • 13:30 – dekoracja zwycięzców Biegu Głównego, kategorii wiekowych i kategorii specjalnych w Hali Sportowo – Widowiskowej Arena
 • 14:15 – konkurs z nagrodami
 • 14:45 – zakończenie zawodów

 

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, że:
 2. a) Administratorem danych jest Pałac Książęcy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żaganiu, ul. Szprotawska 4, 68-100 Żagań,
 3. b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ustanowionym w Pałacu Książęcym Sp. z o.o. w Żaganiu możliwy jest pod adresem email : iod@palacksiazecy.pl,
 4. c) dane będą przetwarzane wyłączenie w celu zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, w zakresie realizacji procesu rejestracji, prezentacji list startowych i wyników zawodów, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród przez Organizatora oraz promocji Biegu.
 5. d) dane nie będą udostępniane innym odbiorcom (poza listami startowymi i listami wyników),
 6. e) dane będą przetwarzane na czas niezbędny dla świadczenia usługi, następnie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego oraz przez okres wymagany przepisami dotyczącymi rachunkowości oraz podatkowymi,
 7. f) Zawodnikowi przysługuje prawo żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania o ile szczególne powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie ograniczają lub nie wyłączają takiego uprawnienia, a także prawo do przeniesienia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych zgodnie z przepisami,
 8. g) podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową i świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy (świadczenie usług),
 9. h) podane dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

 

XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • organizatorzy zapewniają opiekę lekarską oraz szatnie
 • organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy
 • biegi odbędą się bez względu na pogodę
 • prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom

ORGANIZATOR